A finished crochet project

IMG_5359

When I learned to crochet granny squares, I tried to make squares with different colours. I mixed colours randomly and that lead to surprising colour combinations! After that I made a very large granny square from wool I bought in a secondhand shop. When I later found out that a regular woolshop had wool that almost had the same colour as the wool from the secondhand shop, the square became larger and larger. And then I had a lot of granny squares and a large granny square. What to do with it? Yes, it became a cushion!

Toen ik begon met het haken van granny squares (oma vierkantjes), heb ik verschillende kleuren gebruikt. Ik koos de kleuren totaal willekeurig en dat leidde tot verrassende kleurencombinaties! Daarna maakte ik een hele grote granny square van een bolletje wol dat ik in een kringloopwinkel vond. Toen ik ook nog in de wolwinkel wol vond dat bijna dezelfde kleur had, werd de granny square steeds groter. En ja, toen had ik veel vierkantjes en een heel groot vierkant. Wat moest ik daar nu mee doen? Inderdaad, ik ging er een kussen van maken!

IMG_5588

I crocheted the 16 granny squares together with the ‘as you go method’. I like that method a lot because the squares will form one whole (without edges). And then I had to crochet front and back together! That was the difficult part and I am not quite satisfied with how I did that because now the back has a white border. Any suggestions for a better method?

Ik heb de 16 granny squares aan elkaar gehaakt volgens de ‘as you go method’ (is hier een Nederlandse term voor? Ik zit vaak op Engelse sites en blogs voor mijn haakprojecten). Ik vind deze methode prettig omdat je dan een geheel hebt (zonder randjes). En toen moest ik natuurlijk de voor- en achterkant aan elkaar haken! Dat was het moeilijkste gedeelte en ik ben er niet helemaal tevreden over hoe ik dat gedaan heb. De achterkant heeft nu een witte omlijsting. Heeft iemand suggesties voor een betere methode?

IMG_5714

Although the cushion is not perfect, I am very proud of my first crochet project ever!

Hoewel het kussen niet helemaal perfect is, ben ik toch trots op mijn allereerste haakproject!

IMG_5712

 

For the bride and groom

IMG_5457

I love books, especially the ones with old pictures and illustrations. Last week I came across a book that had it all! It was old, it was from the sixties and it got lots of old pictures from fashion to furniture! It was a bit of a strange book because it contained lots of commercials and there was even the possibility of asking for more information by postcard. But then I read the first page and it turned out that this book was for newlyweds! Well, for the bride and groom to be. They could orientate themselves on their new life together and everything that comes with it: from pots and pans and ‘cigarettes and guests’ to blankets and feeding your baby. There is even a page about the use of coffeemilk! And which vacuum cleaner are you going to use when you are just married? The book is called: ‘The guide for household and family’ and it was published in the winter of 1966-1967 by Born Periodieken.

Ik houd van boeken, vooral boeken met oude foto’s en illustraties. Vorige week kwam ik een boek tegen dat het allemaal had. Het was oud, het was uit de jaren zestig en er stonden geweldige foto’s in: van mode tot meubels! Het was wel een beetje een raar boek want het bevatte alleen maar reclame van fabrikanten en je kon zelfs heuse antwoordkaarten insturen om om meer informatie te vragen. De antwoordkaarten zaten achterin. Maar toen ik de eerste pagina las, begreep ik wie de doelgroep van het boek was. ‘De gids voor huishouding en gezin’ was bedoeld voor pasgetrouwden! ‘Wij wensen u van harte geluk met Uw ondertrouw’. (..) ‘In de veelheid van nieuwe aspecten rond huishouding en gezin is dit boek een praktische leidraad die U jarenlang de weg wijst’. Pasgetrouwden konden zich aldus oriënteren op hun nieuwe leven samen en alles wat daarbij hoort: van potten en pannen tot ‘sigaretten en gasten’ en van dekens tot het voeden van je baby. Er is zelfs een pagina over het gebruik van koffiemelk! En welke stofzuiger ga je gebruiken als je net getrouwd bent? ‘Op elke Philips stofzuiger bevindt zich een stopcontact, dat dient voor aansluiting van de Philips klopveger’. Het boek werd uitgegeven in de winter van 1966-1967 door Born Periodieken.
  IMG_5462 IMG_5461 IMG_5465 IMG_5460 IMG_5455

IMG_5469 IMG_5468

The first picture is from the company Linoleum Krommenie. Picture 2: Pilastro. Picture 3: ThermoShellPlan. Picture 4: Riemersma Kinderwagenfabrieken Surhuisterveen. Picture 5: Webe Meubelen. Picture 6: Mapro. Picture 7: BK Pannen.

Flohmarkt im Münster

IMG_5042

I love fleamarkets! I usually go there early, which means I usually have to wait about 15 minutes before the buyers are allowed to enter the market. I like being one of the first customers because that way I can check out what is on offer! And then (I have to admit) be one of the first to ran to a desired object after the sale has started! On my list of fleamarkets-to-visit, is the fleamarket of Münster in Germany. It’s about a two hours drive from where I live. Unfortunately, I haven’t been able to visit the market in may and june but this time there was a fleamarket in july. Well, there was a market but it was a summernight market! It started last Friday (20.00) until the next day: (saturday: 14.00). I was a bit tired and didn’t feel like going in the evening, wandering on the market and be home around midnight! But hey, why not go early the next day? And that is what we did.

Ik ben gek op rommelmarkten! Ik ga vaak vroeg zodat ik meestal een kwartiertje moet wachten voordat de kopers de markt op mogen. Ik ben graag een van de eersten zodat ik alvast kan kijken wat er zoal te koop is. En dan (ik geef het toe) ben ik een van de eersten die naar een te begeren object rent als de verkoop begint! Op mijn lijstje rommelmarkten-te-bezoeken, staat de Flohmarkt in het Duitse Münster. Vanwaar ik woon is het ongeveer twee uur rijden naar de rommelmarkt. Helaas heb ik de markten in mei en juni niet kunnen bezoeken maar dit keer was er eentje in juli. Nou ja, het was een markt maar wel een zomernachtmarkt. Het begon afgelopen vrijdag (20.00 uur) en eindigde de volgende dag (14.00 uur). Ik was een beetje moe en had niet echt zin om ‘s avonds af te reizen, rond te lopen op de markt en rond middernacht weer thuis te zijn! Maar… waarom niet de volgende dag heel vroeg te gaan? En dat is wat we deden.

IMG_5043

IMG_5049

IMG_5048

IMG_5046

There was a lot of nice stuff, although I didn´t buy much. After that we went shopping and I bought myself some nice shoes!

Er waren hele leuke spullen maar ik heb niet veel gekocht. Na afloop zijn we nog gaan winkelen en heb ik nog een paar leuke schoenen gekocht!
IMG_5106

Yes, more crochet my dear!

IMG_4528

Yes, I’m still very much into crochet! After the flower came the granny square and I am proud to say that I can now crochet without using a book or You Tube! Still, I am not quite confident because I stick to my granny squares pattern. I made about 7 small squares now, each with different colourpatterns. But still working out what I like best: a granny square with two colours, a granny square with a crazy colourcombination or an orange theme granny square pattern because of the World Cup Football! Today I decided to go for the one-colour-white combination. A colour in the middle and white all around. So, now I have to work out how many squares will fit in a blanket…

Ja, ik ben nog steeds aan het haken! Na het bloemetje kwam de granny square en ik kan met trots zeggen dat ik nu kan haken zonder boek of You Tube filmpje! Maar toch, nog niet echt vol zelfvertrouwen want ik houd vast aan mijn granny squares en probeer nog geen andere patronen uit. Ik heb nu zo’n zeven vierkantjes gemaakt, telkens met een ander kleurenpatroon. Maar was er nog steeds niet uit wat ik nu het leukste vind: een granny square met twee kleuren, een gekke kleurencombinatie granny square of een oranje thema vanwege het WK Voetbal! Vandaag heb ik besloten om te gaan voor de een-kleur-wit combinatie. Kleur in het midden en dan wit er omheen haken. Dus, nu nog even nagaan hoeveel granny squares er in een sprei passen…..

IMG_4529
IMG_4533

I just love those old crochet- en knittingmagazines! These pictures are from a Knittingmagazine from 3Suisses (1973/1974).

Ik houd van oude haak- en breitijdschriften! Deze foto’s komen uit de Breigids 1973/1974 van 3Suisses.
IMG_4532

IMG_4534

I like crochet!

IMG_4222

Earlier I wrote about my experiences with crochet. About trying and failing and starting to knit on a loom. Well… I have started crochet again! And yes! This time I finished a project! So proud of myself.. It’s not a big project but with the help of HappyBerry Crochet I finished a flower! And 20 minutes later another one! I think the penny has dropped! I understand now what a triple crochet stich is! Still, I’m still not quite confident. I know I just need experience. On top of my wish list is still that granny squares blanket! I already started on a couple squares to get the hang of it and with the help of Flow Magazine that was also a tiny success. Like I said, I need to practice a lot. But at this moment I just want to let you know that I like crochet!

Eerder schreef ik over mijn ervaringen met haken. Over proberen en falen en dan maar gaan breien op een breiring. Nou,… ehm… Ik heb het haken weer opgepakt! En ja, deze keer heb ik een project afgemaakt! Zo trots op mijzelf. Het is geen groot project hoor maar met de hulp van HappyBerry Crochet heb ik een bloem gehaakt. En 20 minuten later nog een! Ik denk dat het kwartje gevallen is… Ik weet nu de betekenis van een stokje haken! Maar toch, heel veel zelfvertrouwen heb ik nog niet hoor. Ik moet ervaring opdoen. Bovenaan mijn wensenlijstje staat nog steeds die granny square sprei! Ik ben al een een paar vierkantjes begonnen om ervaring op te doen en met behulp van Flow Magazine was dat ook een klein succesje. Maar goed: zoals ik al zei: ik moet oefenen. Maar op dit moment wil ik je alleen maar laten weten dat ik haken leuk vind!

IMG_4221
IMG_4218

Flow Magazine has made a do-book about everything creative! The title of the book is: Creativity takes courage. Inside was a small book about the basics of crochet! Very helpful and inspiring for someone who wants to learn how to crochet! For more information about Flow Magazine: http://www.flowmagazine.nl/

Flow Magazine heeft onlangs een nieuw doe-boek uitgebracht: Creativity takes courage. Binnen in het boek zat een klein haakboekje met de basics van het haken! Een heel handig en inspirerend boekje voor een startende haakster zoals mij! Voor meer info: http://www.flowmagazine.nl/.

And for those who want to learn how to crochet a flower:
En voor degene die een bloem willen leren haken:

Treasure hunting on King’s Day

IMG_3775

For the first time we celebrated the birthday of our king: King Willem-Alexander. Saturday it was King’s Day instead of Queen’s Day in the Netherlands. And King’s Day or Queen’s Day means ‘vrijmarkt’ or ‘free market’. In cities and villages people sell their secondhand items. As you can imagine, that means treasure hunting for me! Around 9.00 o’clock I went to the market with my big shopper! At first I couldn’t find anything. There were lots of toys and children’s clothes but not a lot vintage items. There were times when I came home (on my bicycle!) with ten W-Germany vases! Not now. Not one vase. But, large fleamarkets like this means you must see past those cuddly toys, look in carton boxes and literally go down on your knees to check those cups and saucers and realising they are from Rörstrand! So, in the end I was quite pleased with my treasures…

Voor de eerste keer Koningsdag! Ik kan maar niet aan dat woord wennen! Maar goed: zaterdag was het dan zover: struinen op de Vrijmarkt! Heerlijk! Rond 9.00 uur was ik er al met mijn oude schooltas (zo’n zwarte boodschappentas met bruine leren hengels: is echt mijn schooltas geweest!). Aanvankelijk kon ik niks vinden. Veel speelgoed en kinderkleding maar niet veel vintage. Vijf jaar geleden of zo kwam ik nog met tien W-Germany vazen thuis -en toen ging ik nog op de fiets…. Maar nu niet. Geen vaas gevonden. Maar, grote rommelmarkten als dit betekent dat je voorbij al die knuffelbeesten moet kijken en in kartonnen dozen moet struinen en echt door je knieën moet gaan om die kop en schotels beter te bekijken. En dan tot de ontdekking komen dat ze van Rörstrand zijn! Dus, uiteindelijk was ik best tevreden met mijn schatten….

IMG_3773

IMG_3768

IMG_3771

IMG_3772

IMG_3779

IMG_3790

Did I make the right decision?

IMG_3488

I am not sure I did the right thing yesterday. Maybe you can help me. I bought this glass head at a secondhand shop. Liked it immediately but not what was inside the head! It looked like dried seeds or something…. Didn’t know what to make of it but as you know, I like funny, strange, unusual items so of course I had to buy it -but with the intention so remove the stuff inside immediately after I came home! So that is what I did.  I opened the head (sounds like an operation….), removed the stuff and and threw  it in the garbage can. The stuff did smell a lot: the head did not only contain seeds but dried flowers too. Next to do was a washing up and there it is: a lovely glass head for you nice vintage hats and retro headphones!

Ik weet niet of ik gisteren het juiste heb gedaan. Misschien kun jij me helpen. Ik heb dit glazen hoofd in de kringloopwinkel gekocht. Vond het meteen een leuk object, behalve dan het spul dat in het hoofd zat! Het leek op gedroogde zaden of zo…. Ik wist niet wat ik er mee aan moest maar zoals je weet houd ik van gekke, rare, ongewone items dus natuurlijk moest ik het kopen -maar dan wel met de bedoeling om het spul dat in het hoofd zat meteen te verwijderen zodra ik thuis was! Dus dat heb ik gedaan. Heb het hoofd geopend (klinkt als een operatie…), het spul verwijderd en het in de vuilnisbak gegooid. Het spul rook vreselijk: het hoofd bevatte niet alleen zaden maar ook gedroogde bloemen. Vervolgens heb ik het hoofd in een sopje gelegd en daar was ie dan: een mooi glazen hoofd voor je leuke vintage hoedjes en retro koptelefoon!

IMG_3498 IMG_3502 IMG_3504

Well, after I removed al the stuff I surfed on the internet for glass heads (to know more about it) and I found something similar to my glass head! Yes, with the seeds inside! On the website of 1stdibs I read: ‘A very unusual glass head sculpture filled with dried flowers carefully arranged to resemble a Carnivale mask’. (click here) O dear, did I do the right thing? I don’t know the value of the glass head because it was sold but it was marked as ‘very unusual’… Should I have left the head in its original state and go to the ‘Antiques Road Show’? What would you have done when you spotted the glass head with seeds in a second shop?

Nadat ik al het spul in de vuilnisbak had gegooid, ben ik nog even op het internet gaan googelen op glazen hoofden en ik vond een soortgelijk glazen hoofd! Yep, met de zaden er in! Op de website van 1stdibs las ik: ”A very unusual glass head sculpture filled with dried flowers carefully arranged to resemble a Carnivale mask’. (klik hier) O jee, heb ik nu wel het juiste gedaan? Ik weet de waarde niet van het glazen hoofd omdat het verkocht was maar er stond natuurlijk wel: ‘very unusual’… Had ik het hoofd nou in de originele staat moeten laten en er mee naar ‘Tussen Kunst en Kitsch’ moeten gaan? Wat zou jij gedaan hebben als je het hoofd in de kringloopwinkel was tegen gekomen? IMG_3489

Wish I could go back to school

IMG_3053

Do you sometimes feel you wanna go back to school? I mean, when you were 5 or 6 years old and you didn’t have to worry about the laundry and what to cook for dinner? Well, when I came across a lot of old schoolmaterial I wished I could go back to school! I found this material in a secondhandstore in a box that was put on a shelf in the corner with some old toys. It was just when I got home that I realized how much drawings there were and how lovely they are! Unfortunately I couldn’t find much information about this schoolmaterial in the box, let alone on the internet. I don’t know the name of the illustrator, nor when it was published. I guess it must be the sixties, early seventies. The publisher is N. Samsom Uitgever from Alphen aan den Rijn (now Wolters-Kluwer).

Heb je dat ook wel eens, dat je terug wilt naar school? Ik bedoel naar de tijd dat je een jaar of 5,6 was en je niet druk hoefde te maken over de was en wat je vanavond moet koken? Nou, toen ik een heleboel oud schoolmateriaal in de kringloopwinkel vond, wilde ik wel weer graag terug naar school! Het materiaal dat ik vond, was verstopt in een oude doos met speelplaten van foam en op een plank gezet in de  hoek met oud speelgoed. Toen ik thuis kwam, realiseerde ik mij pas hoe veel tekeningen er waren en hoe geweldig ze zijn! Helaas kon ik bijna geen informatie vinden over dit materiaal, zelfs niet op internet. Ik weet niet wie de tekeningen maakte en wanneer het uitgegeven is. Ik denk eind jaren zestig, begin jaren zeventig. De uitgever is N. Samsom Uitgever uit Alphen aan den Rijn (nu Wolters-Kluwer).

IMG_3065

What I do know  (there is a explanatory statement) is that this material was put on a ‘flannel shield’ (I do not know the English word for it -sorry) in the classroom. The teacher could use it to illustrate her or his lessons. To have a conversation about the autumn or a schooltrip. Most of the material was cut out but not all. So now I have some wonderful whole pages with illustrations which are so beautiful I could frame them and hang it on the wall! Unfortunately the flannel paper did not stood the test of time, I can’t stick the illustrations properly on it. Never mind, I wasn’t going to teach!

Wat ik wel weet (er is een toelichting) is dat het materiaal op een flanelbord werd geplakt en dat het kon dienen als illustratiemateriaal bij een les over bijvoorbeeld de herfst of een schoolreisje. Het was in de eerste plaats bedoeld voor de eerste en tweede klas. Het merendeel van het materiaal is uitgeknipt maar ik heb ook nog een paar vellen die nog helemaal intact zijn en de illustraties zijn zo mooi dat ik de pagina’s in een lijst aan de muur kan hangen! Helaas heeft het flanel de tand des tijds niet doorstaan, ik kan de plaatjes er niet mooi op plakken maar dat maakt niet uit, ik was toch niet van plan om het onderwijs in te gaan!

IMG_3057 IMG_3059 IMG_3061

IMG_2891
IMG_3294

Because I have so much of this material, I am selling some of it. A creative person/artist can make better use of it. Mail me if you are interested. (The pages that are still intact are not for sale :)) And…. if you know more about this old schoolmaterial, please let me know! Especially about the illustrator.

Omdat ik zoveel materiaal heb, verkoop ik het grootste deel. Een creatief persoon of kunstenaar kan er veel meer mee. Mail me als je geïnteresseerd bent (de pagina’s die nog intact zijn, verkoop ik niet :)). En… weet je meer over dit schoolmateriaal, laat het mij weten! Vooral over de illustrator!
IMG_3048

The little swallow Christine

IMG_3082

Sometimes you come across a book that has such fantastic illustrations that you want to read it immediately! Such books makes you happy! ”The little swallow Christine’ or ‘Christine en de zwaluwen’ is such a book. I found the children’s book in a secondhand store for 0,20 eurocents. ‘Die Schwalbenchristine’ was published in 1962 in the GDR and in 1965 you could find the translation (by Jacoba M. Vreugdenhil) in the Dutch bookstores. Fred Rodrian wrote the story of Christine and how she saved a nest of young swallows. Werner Klemke made the sparkling illustrations.

Soms kom je een boek tegen dat zulke prachtige illustraties heeft dat je het meteen wilt lezen! Dergelijke boeken maken je blij! ‘Christine en de zwaluwen’ is zo’n boek. Ik vond het kinderboek in een kringloopwinkel voor 20 eurocent. ‘De Schwalbenchristine’ werd in 1962 in de DDR gepubliceerd en in 1965 kwam de Nederlandse vertaling uit. Jacoba M. Vreugdenhil vertaalde het boek. Het verhaal over Christine die een nest zwaluwen redt, werd geschreven door Fred Rodrian. Werner Klemke maakte de sprankelende tekeningen.

IMG_3090

IMG_3087

IMG_3086

IMG_3088

Fred Rodrian (1926-1985) is to this day one of the most beloved authors of children’s books of the GDR. He wrote mostly books for the very young readers. Soms of his books were made into movies. Al lot of Rodrians books were illustrated by Werner Klemke (1917-1994) who was one of the most productive and well known authors of the GDR. His illustrations were even found on stamps and records. Klemke has illustrated more than 800 books for kids and adults between 1949 and 1988.

Want to know more about Rodrian and Klemke? There is a German website with more information (yes, only in german…). Go to http://www.rossipotti.de/ausgabe27/titelbild.html

Fred Rodrian (1926-1985) is tot op de dag van vandaag een van de meest geliefde schrijvers van kinderboeken van de DDR. Rodrian schreef vooral boeken voor de zeer jonge lezers. Sommige van zijn boeken zijn verfilmd. Veel boeken van Rodrian werden geïllustreerd door Werner Klemke (1917-1994) die een van de meeste productieve en bekende auteurs van de DDR. Zijn illustraties waren zelfs te vinden op postzegels en hoezen van langspeelplaten. Klemke heeft tussen 1949 en 1988 meer dan 800 boeken voor kinderen en volwassenen geïllustreerd.

Meer weten over Rodrian en Klemke? Er is een Duitse website met meer informatie (ja, in het Duits…). Ga naar http://www.rossipotti.de/ausgabe27/titelbild.html
IMG_3091

A vase and something from space

IMG_2849

When you read my blog regularly you know that I love those funky vases from W-Germany. And that it hurts when someone wants to paint those beautiful pieces of ceramics. Well, yesterday I came across a vase from W-Germany (the so-called onion vase from Scheurich) which was painted… ehm.. well… with sand and glitter??? Found the vase in a secondhand store and the price of the vase was 1,50 euro. I know, not a lot of money but I soon realised that it would take a lot of effort to remove this paint-sand-glitter. So, it’s still in the shop! I know that taste is very personal so what do you think? Would you buy this vase? Do you like it to give vases and other ceramics a complete make over? Or do you just go for the original look!?

Als je mijn blog regelmatig leest, weet je dat ik gek ben op de funky vazen van W-Germany. En dat het mij zeer doet als iemand die prachtige vazen gaat verven. Gisteren trof ik in een kringloopwinkel een vaas aan van W-Germany (de zogenoemde uienvaas van Scheurich) die geverfd was… tja… met zand en glitter??? De prijs van de vaas was 1,50 euro en dat is niet veel geld natuurlijk maar ik realiseerde mij al snel dat het mij veel moeite zou kosten om de verf-zand-glitter te verwijderen. Dus, de vaas is nog steeds te koop! Nou weet ik dat smaak erg persoonlijk is maar wat vind jij? Zou jij deze vaas kopen? Houd je er van om vazen of andere dingen van aardewerk een nieuw uiterlijk te geven? Of ga je voor het origineel!?

IMG_2856

I think the painted vase was originally brown. I’ve got this beautiful red one!

Volgens mij was de geverfde vaas oorspronkelijk bruin. Ik heb deze vaas in een prachtige rode uitvoering!

IMG_2852

So, I did not buy the vase but I did buy this vintage toy! Do you have any idea what it is? Something from space? Looks like a tv-screen with some small lights. Don’t know if it works because it needs about six large batteries -which I don’t have of course. …

De vaas heb ik dus niet gekocht maar wel dit vintage speelgoed! Heeft iemand enig idee wat het is? Iets uit de ruimte? Ziet er uit als een tv-scherm met lichtjes. Geen idee of het werkt want er moeten ongeveer zes grote batterijen in -en die heb ik natuurlijk niet….