On holiday with four vases

IMG_0155

It’s summer and that means: going on holiday! As always we load the car full of clothes, books, plates, shoes, towels and more and travel abroad -this year we went to Germany and Luxembourg. Going on holiday also means I can’t take home a lot of vintage stuff I find in second hand shops in these countries. A couple of years ago I went home with a large vase sitting on my lap. It was the last day of the holiday. When we had a last stop in Hildesheim before driving home I spotted a second hand shop with lots of West-German vases. I think I bought about four or five vases and sitting between my purchases we drove home…. This year I bought four vases. I wanted to buy more -of course- but that was not an option. Luckily the vases found a place in the clothes bag.

Het is zomer en dat betekent: op vakantie! Zoals altijd laden we de auto vol met kleren, boeken, borden, schoenen, handdoeken en meer en vertrekken naar het buitenland -dit jaar zijn we naar Duitsland en Luxemburg geweest. Op vakantie gaan betekent ook dat ik niet veel vintage spulletjes die ik in tweedehands winkels vind in die landen, mee naar huis kan nemen. Een paar jaar geleden ben ik naar huis gereden met een grote vaas op mijn schoot (nee, ik reed niet, ik was de passagier ;)). Het was de laatste dag van de vakantie. We hadden nog een laatste stop in Hildesheim toen ik een tweedehands winkel spotte met heel veel West-Germany vazen. Ik heb geloof ik vier of vijf vazen gekocht en zittend tussen mijn aankopen zijn we naar huis gereden… Dit jaar heb ik vier vazen gekocht. Ik wilde natuurlijk wel meer kopen maar dat was niet echt een optie. Gelukkig vonden de vazen een plekje in de kledingtas.

IMG_0167

The large vase is now one of my favourites. I bought it in Bitburg and I am really pleased with this purchase! It fits perfect with some of my other vases.

De grote vaas is nu een van mijn favorieten. Ik kocht m in Bitburg en ben erg blij met mijn aankoop! Hij past precies bij een aantal van mijn andere vazen.

IMG_0154 IMG_0184

We don’t know where to go on holiday next year. But maybe we should considering buying a large trailer wagon….

We weten nog niet waar we volgend jaar op vakantie gaan. Misschien moeten we overwegen een grote aanhangwagen te kopen…

Not only vases en poodles

IMG_9182

IMG_9181

I don’t call myself an expert in vintage. I still have a lot to learn. But… I think I have a nose for the unusual, kitsch, strange objects! I buy green poodles, wooden deer and paintings (well, reproductions) of crying boys. And most of the time there are people who like those items as much as I do! Sometimes, my nose and my growing knowledge of vintage items are coming together. In a second hand store I discovered a unusual glass object. Looked like a lid or something. But, the label was marked Pukeberg Sweden and I realized it could be a vintage item. And I like everything that is Swedish (yes, that includes Ikea and Abba!) so I bought it. When I came home, I found out on the internet it was an vintage candleholder! I am not really into glass objects but a while ago I found a bowl by Mats Jonasson and it was after I bought the bowl that I not only learned more about design glass objects but I really start to like them! So now I am not only after vases from W-Germany and poodles but also Scandinavian glass!

Ik noem mijzelf geen expert in vintage items. Ik heb nog een hoop te leren. Maar… ik denk wel dat ik een neus heb voor ongewone, kitscherige, vreemde objecten! Ik koop groene poedels, houten herten en schilderijen (nou ja, reproducties) van huilende jongetjes. En meestal zijn er mensen die deze items net zo leuk vinden als ik! Soms komen mijn neus en mijn groeiende expertise in vintage items samen. In een kringloopwinkel ontdekte ik een ongewoon glasobject. Leek op een deksel of zo. Maar er zat een sticker op van Pukeberg Sweden en ik realiseerde mij dat het een vintage object kon zijn. En ik houd van alles dat Zweeds is (ja, ook van Ikea en Abba!) dus ik kocht het. Toen ik thuis kwam, ontdekte ik op het internet dat het een vintage kaarsenhouder was! Nou ben ik niet echt van de glasobjecten maar een tijdje geleden vond ik een schaal van Mats Jonasson en door deze aankoop leerde ik niet alleen meer over design glas maar ik begon het ook mooi te vinden! Dus, ik zoek niet alleen maar vazen van W-Germany en poedels maar ook Scandinavisch glas!

IMG_8490 IMG_8492

A while ago I bought a large hanging lamp. It looked more like a large white bowling ball but I liked and I associated it with a vintage school lamp. At home I removed the top of the lamp and found the name of the designer: Woja from the Netherlands. So, not Ikea (as I thought) but really vintage!

Een tijdje geleden kocht een grote hanglamp. Het leek meer op een grote witte bowlingbal maar ik vond m leuk en het deed mij denken aan een vintage schoollamp. Thuis haalde ik de bovenkant van de lamp er af en vond de naam van de designer: Woja Nederland. Dus geen Ikea zoals ik eerst dacht maar echt vintage!

IMG_9305

The internet is of course a great reference work when you want to identify vintage items. Still, not all answers can be found on the net. Take this lamp for example. I think it’s Scandinavian but I don’t know for sure. Who can solve this mystery and knows the designer?

Internet is natuurlijk een prachtig naslagwerk als je vintage items wilt identificeren. Maar, niet alle antwoorden kun je daar vinden. Neem deze lamp. Ik denk dat het Scandinavisch is maar weet het niet zeker. Wie kan dit mysterie oplossen en weet wie de ontwerper is?

IMG_9339

A ten kilometre walk

IMG_9099

It’s not often we go to a flea market in Germany, although we live close to the border. Sometimes the flea market is not so large to drive 25 kilometres or more for it. Or we don’t know what to expect. But sometimes we take a gamble, especially after we picked up a leaflet (during a shopping trip to Oldenburg) that says: a 10 kilometre market along the canal in the village Elisabethfehn. On May 14 (Ascension Day and in Germany: father’s day) we got up early and drove to the village. Took us an hour. We were expecting to spend only the morning there but we were back home around seven in the evening… The reason: we walked the whole ten kilometres, carrying along heavy bags with stuff we bought along the way. During the day we said a couple of times: this must be the last stall but no, we could walk another half hour and another half our….. At one point we noticed that most people did not walk back 10 kilometres but took the bus back! Such a great idea from the organisation! For 3,00 euro per person we let us drive back to the car!

We gaan niet vaak naar een rommelmarkt in Duitsland ook al wonen we redelijk dichtbij de grens. Soms is de rommelmarkt niet zo groot om er 25 kilometer of meer voor te rijden. Of je weet niet wat je moet verwachten. Maar soms nemen we de gok, vooral als je een foldertje heb opgepikt (na een dagje winkelen in Oldenburg) waarop staat dat er op Hemelvaartsdag (op 14 mei en in Duitsland is het dan ook Vaderdag) een tien kilometer lange rommelmarkt plaatsvindt in het dorpje Elisabethfehn. Dus die dag stonden we op tijd op en reden naar Duitsland. Kostte ons een uur. We dachten er een ochtend te blijven maar we waren pas rond zeven uur ‘s avonds thuis… De reden: we hebben de hele tien kilometer gelopen, sjouwend met zware tassen met spullen die we onderweg kochten. Gedurende de dag zeiden we steeds tegen elkaar: dit moet nu wel het laatste kraampje zijn. Maar nee: we konden nog een half uurtje verder lopen en nog een half uurtje… Op een bepaald moment ontdekten we dat de meeste mensen niet tien kilometer terug wandelden maar de bus terug namen! Een prachtidee van de organisatie! Voor 3,00 euro per persoon werden we terug gebracht naar de auto!

IMG_9094IMG_9087

But, I hear you ask: was it worth walking 10 kilometres? Yes! I bought a lot of stuff. At the beginning of the flea market I bought some tableware and the seller (realizing that we were just at the beginning of our journey to explore the flea market) store it up until we came back late in the afternoon. I asked him about the dates of this great flea market. ‘Every year on father’s day’, he said. I picked up the tableware and said goodbye. ”Bis nächstes Jahr!”

Maar, hoor ik je vragen: was het de moeite waard om 10 kilometer te wandelen? Ja! Ik heb veel spullen gekocht. Aan het begin van de rommelmarkt kocht ik serviesgoed en de verkoper (die zich realiseerde dat we nog maar aan het begin stonden van onze ontdekkingsreis op de rommelmarkt) bewaarde het tot we terug waren laat in de middag. Ik vroeg hem naar de data van deze geweldige rommelmarkt. ‘Elk jaar op vaderdag,’ gaf hij aan. Ik tilde de doos met serviesgoed op en groette hem. ”Bis nächstes Jahr!”

IMG_9108 IMG_9124 IMG_9142

A duck, a boy and vintage fabric

IMG_8772

I had a great day today! It was Kingsday so I jumped out of my bed very early and made my way to the fleamarket! I bought some great things….

Ik had een geweldige dag vandaag! Het was Koningsdag en dus sprong ik al vroeg uit bed om naar de vrijmarkt te gaan! Ik heb prachtige spullen op de kop getikt…

IMG_8767 IMG_8765

IMG_8775IMG_8778

And this jar is perfect for loose ends… I don’t know why but I keep those threads when crocheting.

En deze pot is perfect voor de losse draadjes… Geen idee maar ik bewaar ze altijd als ik aan het haken ben…

Hauptmann von Köpenick

IMG_8315

A while ago I wrote about souvenirs and the fact that you can find them in almost every second hand shop. If you want a collection of dolls with folkloric costumes you can fill a cabinet in no time. Most souvenirs I don’t like but sometimes you can find some interesting -or do I have to say- weird items. Take this kangaroo for example. It must be something someone took home after a travel through Australia. Did they use this salt & pepper set when they were sitting at the kitchen table? Did it bring back memories of their trip? It’s so kitsch that I like it!

Een tijdje geleden schreef ik over souvenirs en het gegeven dat je ze in bijna alle kringloopwinkels wel tegen komt. Als je een verzameling poppen in klederdracht wilt, kun je binnen no time a vitrinekast vullen. De meeste souvenirs vind ik niks maar soms kom je iets interessants tegen, of moet ik zeggen, heeeeel bijzonder. Neem nou deze kangoeroe. Dit moet toch iets zijn dat iemand uit Australië heeft meegenomen. Gebruikten ze dit peper & zout setje als ze aan de keukentafel zaten? Kwamen er herinneringen los aan hun reisje? Het is zo kitsch dat ik het weer leuk vind.

IMG_8446 IMG_8447

A couple of weeks ago an employee from a second hand store put a lot of souvenirs on the shelves. Yes, there were the dolls but there was also a cute little man in a wonderful vintage box! It is the Hauptmann von Köpenick, a ‘souvenir aus Berlin’. He is in pristine condition, as is the box. You can find more about this folk hero on Wikipedia. Great story but for me this purchase means I have to find the other dolls that are displayed on the box: the Eckensteher Nante and the Blumenfrau. Isn’t that how most collections start? You find something, like it and want to have more. O I see, that is why I have some many vases from W-Germany….

Een paar weken geleden zette een medewerker van een kringloopwinkel een hoop souvenirs in een kast. Yep, daar waren de poppen maar er was ook een lief klein mannetje in een prachtige vintage doos! Het is de Hauptmann von Köpenick, een ‘souvenir aus Berlin’. Hij verkeert in prachtconditie, evenals de doos. Op Wikipedia kun je meer vinden over deze volksheld. Mooi verhaal maar voor mij betekent deze aankoop dat ik nu ook de andere figuren die op de doos staan, wil hebben: de Eckensteher Nante en de Blumenfrau. Beginnen collecties niet meestal zo? Je vindt iets, vindt het leuk en je wil meer. O, ik begrijp het, daarom heb ik zoveel vazen van W-Germany…

IMG_8448 IMG_8449 IMG_8450

Yes, its flea market time!

IMG_8150 IMG_8153 IMG_8154 IMG_8158

Yes, the weather is getting better an that means that it’s flea market time! Last Saturday I put a large bag in my car and drove of to a nearby village. Unfortunately it was raining when I got to the fleamarket but when they opened the market (and of course I was standing at the front…) the sun showed itself! I had already spotted some Arcopal mugs, a Rohe chair and a large West-Germany vase while waiting. The mugs were bought, the chair also but the vase (alas) was damaged. The other vase I had spotted while waiting was sold just as I wanted to pick it up… Well, that is something you have to accept when going to fleamarkets! But… when I bought a small wooden deer and the saleswoman was searching through her money to give me back the change, I spotted a box with Arcopal plates! Never mind the change, I take that as well! To find something like that is really exciting! Yes, I know winning the World Cup Football is more important but to find a box with unpacked Arcopal plates is a highlight in the life of a vintage lover!

Yes, het weer wordt beter en dat betekent dat het rommelmarkt tijd is! Afgelopen zaterdag gooide ik mijn boodschappentas in de auto en reed naar een nabijgelegen dorpje. Helaas regende het toen ik aankwam bij de rommelmarkt maar toen ze de markt opengooide (en ik stond natuurlijk vooraan…) kwam de zon door! Ik had al Arcopal mokken, een Rohe stoel en een West-Germany vaas gezien toen ik stond te wachten. De mokken heb ik gekocht, de stoel ook maar de vaas was helaas beschadigd. En de andere vaas die ik had gezien toen ik stond te wachten, werd net verkocht toen ik het op wilde tillen. Tja, dat is iets wat je moet accepteren als je naar een rommelmarkt gaat! Maar… toen ik een houten hertje kocht en de verkoopster haar geld aan het uitzoeken was om mij wisselgeld te geven, zag ik een doos met Arcopal borden! Laat het wisselgeld maar zitten, ik neem die borden er wel bij! Om zoiets te vinden, is geweldig! Ik weet het, het winnen van het Wereldkampioenschap Voetbal is veel belangrijker maar om een doos te vinden met onuitgepakte Arcopal borden is een hoogtepunt in het leven van een vintage liefhebber!

IMG_8168 IMG_8251

It’s also worth to look in old boxes they put under tables or just lying around the place. I found some cute little deer and a small plate.

Het is de moeite waard om ook in oude dozen te kijken die ze onder de tafels zetten of die rondslingeren op een rommelmarkt. Ik vond een aantal lieve kleine hertjes en een dienblaadje.

Addicted to hexagons

IMG_7892

From granny squares to hexagons is quite a step. I can crochet granny squares almost with my eyes closed but when it comes to hexagons, I’m a beginner again. I tried the African Flower and after a few tries I gave up. I didn’t like the results. So, I surfed on the internet to look for something more…. simple…. And there it was: the granny square hexagon by Fiber Flux! On You Tube she posted an easy to follow tutorial (see below).

Van het haken van granny squares tot het haken van zeshoeken is nogal een stap. Ik kan granny squares bij wijze van spreken haken met mijn ogen dicht maar als het gaat om hexagons (zeshoeken dus), dan ben ik echt weer een beginner. Ik heb de African Flower proberen te haken maar na een paar keer worstelen met haaknaald en draad heb ik dat maar opgegeven. Ik vond het niet mooi wat ik had gehaakt. Dus, het internet op, op zoek naar iets…. simpels… En gevonden; de granny square hexagon door Fiber Flux! Op You Tube heeft ze een makkelijk te volgen instructiefilmpje gepost (zie onderaan).
IMG_7934 IMG_7935

I decided to do three rows (rounds) and then I added a hexagon with a crème colour. So yes, a circle became a hexagon! Now, the next step was to crochet the hexagons together. I like the crochet along method and I have used this method before when I crocheted a cushion. So before I knew it I crocheted a tiny blanket (yes, or a table cloth ;)). For the crochet along method I used a tutorial from Bella Coco (see below)! I did however ‘invent’ my own method because instead of just pull up the loop I make a slip stich one more. Uh? I don’t know if this makes any sense to you but what I actually want to say is: thanks to all the tutorials and my own personal experience I can now crochet my own blanket. So thanks everyone who put their tutorials on You Tube and thanks also Fiber Flux and Bella Coco of course. It’s such an inspiration for me all those fantastic crochet projects all over the world!

Ik heb drie rondjes gehaakt en daarna een zeshoek gehaakt met een crème kleur. Dus inderdaad: de cirkel werd een zeshoek! De volgende stap was het aan elkaar haken van de zeshoeken. Ik vind de ‘crochet along’ methode (aan elkaar haken terwijl je haakt?) het mooist en ik heb deze methode al eerder gebruikt toen ik een kussen haakte. Dus, voordat ik het wist had ik een klein dekentje gehaakt (jaha, of een klein kleedje). Voor de aan elkaar haken methode heb ik een instructiefilmpje van Bella Coco gebruikt (zie onderaan). Ik heb er trouwens wel een eigen draai aan gegeven. In plaats van de twee zeshoeken aan elkaar te haken door een steek er doorheen te halen maak ik nog een extra vaste. Huh!? Wat ik eigenlijk wil zeggen: met dank aan alle instructiefilmpjes en mijn eigen haakervaring, kan ik nu een sprei haken. Dus dank aan een ieder die haar of zijn instructiefilmpje op You Tube zet en dank natuurlijk aan Fiber Flux en Bella Coco. Het is zo’n inspiratie om al die geweldige projecten van over de hele wereld langs te zien komen!

The two tutorials | De twee filmpjes:

A macramé bikini

IMG_7708

Lots of people are into crochet and knitting these days. But what about macramé? When I think of macramé I see images of owls and hanging baskets! And for me macramé stands also for: sisal rope. I don’t know if my memories are correct but I remember using the macramé-technic at my primary school. And I used sisal rope to make something… can’t remember if it was an owl or something completely different….  At a secondhand store I found this owl and indeed, it was made of sisal rope. And I think you’ll remember those glass balls hanging in the ropes… But… there is more. I found a book with lots of great patterns to make your own macramé bikini, belt or bag. And no, the bikini wasn’t made of sisal rope! You can use cotton or wool! The pictures in this book by Eugene Andes are great but I think I’ll stick to crochet. Yesterday I wanted to crochet a hexagon and that was quite a challenge, let alone macramé a bikini! What about you?

Vandaag de dag is zo’n beetje iedereen aan het haken of breien. Maar wat dacht je van macramé? Als ik aan macramé denk, dat zie ik uilen voor me en plantenhangers! En voor mij staat macramé ook voor: sisal touw. Ik weet niet of mijn herinneringen correct zijn maar volgens mij heb ik op de lagere school gemacrameed (dit woord even hardop zeggen: klinkt leuk;). En ik gebruikte dus sisal touw om iets te maken (maar ik heb geen idee meer wat. Een uil of iets compleet iets anders). Ik vond deze uil in een kringloopwinkel en inderdaad, hij was gemaakt van sisal touw. En die glazen ballen hangend in de touwen ken je vast ook nog wel… Maar… er is meer. Ik vond een boek met geweldige patronen. Kun je je eigen bikini, tas of riem macrameeën! En nee, de bikini was niet gemaakt van sisal touw! Je kunt wol of katoen gebruiken! De foto’s in dit boek van Eugene Andes zijn prachtig maar ik denk dat ik het toch maar bij haken houd. Gisteren wilde ik een zeshoek haken en dat was al een uitdaging, laat staan dat ik een bikini macramé! En jij?

IMG_7719 IMG_7714 IMG_7712 IMG_7711

I am a boy

IMG_7449

This book is about a boy and American Don Higgins is the man who draw him. ‘I am a boy’ is a so called Golden Book. It’s a large golden book though! The book was first published in 1966 and in that same year ‘I am a boy’ was translated in Dutch and published by De Bezige Bij in Amsterdam. There is also a ‘I am a girl’ book. I love the illustrations Higgins made of the boy whose name is never mentioned. He has a dog, builts castles on the beach and celebrates his birthday. I wanted to find out more about this illustrator but couldn’t find anything on the internet. Do you know if Don Higgins was a well-known illustrator in the sixties? Did he illustrate more books?

Dit boek gaat over een jongen en de Amerikaan Don Higgins is de man die hem tekende. ‘I am a boy’ is een zogeheten Gouden Boekje. Nou ja, dit is een groot Gouden Boekje! Het langwerpige boek kwam in 1966 uit en in hetzelfde jaar verscheen de Nederlandstalige editie bij De Bezige Bij in Amsterdam. Er is ook een ‘Ik ben een meisje’ boek. Ik vind de illustraties die Higgins maakte van het kereltje (wiens naam niet wordt genoemd) prachtig. Hij heeft een hond, bouwt kastelen op het strand en viert zijn verjaardag. Ik wilde meer weten over de illustrator maar kon niets vinden op het internet. Wie weet meer? Was ‘ie een bekende illustrator in de jaren zestig? Illustreerde hij meer boeken?

IMG_7452 IMG_7453 IMG_7455

IMG_7456

The illustrations in this book are like small paintings. You can frame them and put them on the wall.

De tekeningen in het boek zijn net kleine schilderijtjes. Je zou ze kunnen inlijsten en aan de muur hangen.

IMG_7457

Some things remain a mystery

IMG_6763 IMG_6764

One of the reasons I visit secondhandshops is to find items that are really unusual or items I don’t know much about but are simply beautiful. I love to come home with them and find out what they are and who made them. Some years ago I spotted some Swedish tableware. I just loved the décor and bought some of it. When I came home and looked on the internet I realised the tableware was from the well known Rörstrand manufacturers. The décor was Amanda. Sometimes there are two flea markets at the same time. Difficult choice where to go first because as you know, you have to be there on time! Well, sometimes the flea market you choose second proves to be the right one…. Once I spotted an enamel bowl between some left overs pots and pans and flowerpots. It was the famous Arabia mushroom bowl by Kaj Franck…  A couple of weeks ago I bought some vases which are beautiful but… I can’t find any information about them. One is a red-blue vase with a mark but I cannot read it! Is it Svanninge? Is it Danish? Is it West-German? Who can tell me the story of this stunning vase?

Een van de redenen dat ik kringloopwinkels bezoek is dingen te vinden die ongewoon zijn of dingen die gewoon mooi zijn maar waarvan ik geen idee heb wat het is of wie het heeft gemaakt. Ik vind het heerlijk om thuis te komen en uit te zoeken wat ik nou precies gekocht heb. Een paar jaar geleden kocht ik Zweeds serviesgoed. Ik vond de kleuren van de borden gewoon prachtig. Toen ik op internet zocht, bleek het serviesgoed te zijn van de bekende producent Rörstrand (décor: Amanda). Soms zijn er twee rommelmarkten op hetzelfde tijdstip. Moeilijke keuze waar je dan het eerste heen gaat want zoals je weet moet je op tijd bij een rommelmarkt zijn! Nou, soms is het niet zo erg als je nog even naar de rommelmarkt gaat die je tweede keuze was. Een keer ontdekte ik tussen de laatste potten en pannen en de bloempotten een emaille schaal. Bleek het de beroemde Arabia champignon schaal van Kaj Franck te zijn… Een paar weken geleden kocht ik een paar mooie vazen maar ik kan geen informatie over ze vinden. De rood-blauwe vaas is aan de onderkant gemerkt maar ik kan het niet lezen! Staat er Svanninge? Is het Deens? West-Germany? Wie kan mij het verhaal van deze te gekke vaas vertellen?

IMG_6950

IMG_6945

And then there are these two vases. I don’t like glassware much but these one are intriguing. Yet again, who made them? I don’t think they are vintage but are they design vases? Is it from Leonardo? Bought at Harrods? Or maybe at Woolworths? Well, if you know more, let me know. Or will some things remain a mystery?

En dan zijn er deze twee vazen. Ik ben niet zo gek op glaswerk maar deze zijn intrigerend. Alweer, wie maakte ze? Ik denk niet dat het vintage is maar zijn het design vazen? Van Leonardo? Of gekocht bij de Xenos of Action? Als je meer weet, laat het mij weten. Of zijn er zaken die gewoon een mysterie blijven?