Yes, its flea market time!

IMG_8150 IMG_8153 IMG_8154 IMG_8158

Yes, the weather is getting better an that means that it’s flea market time! Last Saturday I put a large bag in my car and drove of to a nearby village. Unfortunately it was raining when I got to the fleamarket but when they opened the market (and of course I was standing at the front…) the sun showed itself! I had already spotted some Arcopal mugs, a Rohe chair and a large West-Germany vase while waiting. The mugs were bought, the chair also but the vase (alas) was damaged. The other vase I had spotted while waiting was sold just as I wanted to pick it up… Well, that is something you have to accept when going to fleamarkets! But… when I bought a small wooden deer and the saleswoman was searching through her money to give me back the change, I spotted a box with Arcopal plates! Never mind the change, I take that as well! To find something like that is really exciting! Yes, I know winning the World Cup Football is more important but to find a box with unpacked Arcopal plates is a highlight in the life of a vintage lover!

Yes, het weer wordt beter en dat betekent dat het rommelmarkt tijd is! Afgelopen zaterdag gooide ik mijn boodschappentas in de auto en reed naar een nabijgelegen dorpje. Helaas regende het toen ik aankwam bij de rommelmarkt maar toen ze de markt opengooide (en ik stond natuurlijk vooraan…) kwam de zon door! Ik had al Arcopal mokken, een Rohe stoel en een West-Germany vaas gezien toen ik stond te wachten. De mokken heb ik gekocht, de stoel ook maar de vaas was helaas beschadigd. En de andere vaas die ik had gezien toen ik stond te wachten, werd net verkocht toen ik het op wilde tillen. Tja, dat is iets wat je moet accepteren als je naar een rommelmarkt gaat! Maar… toen ik een houten hertje kocht en de verkoopster haar geld aan het uitzoeken was om mij wisselgeld te geven, zag ik een doos met Arcopal borden! Laat het wisselgeld maar zitten, ik neem die borden er wel bij! Om zoiets te vinden, is geweldig! Ik weet het, het winnen van het Wereldkampioenschap Voetbal is veel belangrijker maar om een doos te vinden met onuitgepakte Arcopal borden is een hoogtepunt in het leven van een vintage liefhebber!

IMG_8168 IMG_8251

It’s also worth to look in old boxes they put under tables or just lying around the place. I found some cute little deer and a small plate.

Het is de moeite waard om ook in oude dozen te kijken die ze onder de tafels zetten of die rondslingeren op een rommelmarkt. Ik vond een aantal lieve kleine hertjes en een dienblaadje.

Addicted to hexagons

IMG_7892

From granny squares to hexagons is quite a step. I can crochet granny squares almost with my eyes closed but when it comes to hexagons, I’m a beginner again. I tried the African Flower and after a few tries I gave up. I didn’t like the results. So, I surfed on the internet to look for something more…. simple…. And there it was: the granny square hexagon by Fiber Flux! On You Tube she posted an easy to follow tutorial (see below).

Van het haken van granny squares tot het haken van zeshoeken is nogal een stap. Ik kan granny squares bij wijze van spreken haken met mijn ogen dicht maar als het gaat om hexagons (zeshoeken dus), dan ben ik echt weer een beginner. Ik heb de African Flower proberen te haken maar na een paar keer worstelen met haaknaald en draad heb ik dat maar opgegeven. Ik vond het niet mooi wat ik had gehaakt. Dus, het internet op, op zoek naar iets…. simpels… En gevonden; de granny square hexagon door Fiber Flux! Op You Tube heeft ze een makkelijk te volgen instructiefilmpje gepost (zie onderaan).
IMG_7934 IMG_7935

I decided to do three rows (rounds) and then I added a hexagon with a crème colour. So yes, a circle became a hexagon! Now, the next step was to crochet the hexagons together. I like the crochet along method and I have used this method before when I crocheted a cushion. So before I knew it I crocheted a tiny blanket (yes, or a table cloth ;)). For the crochet along method I used a tutorial from Bella Coco (see below)! I did however ‘invent’ my own method because instead of just pull up the loop I make a slip stich one more. Uh? I don’t know if this makes any sense to you but what I actually want to say is: thanks to all the tutorials and my own personal experience I can now crochet my own blanket. So thanks everyone who put their tutorials on You Tube and thanks also Fiber Flux and Bella Coco of course. It’s such an inspiration for me all those fantastic crochet projects all over the world!

Ik heb drie rondjes gehaakt en daarna een zeshoek gehaakt met een crème kleur. Dus inderdaad: de cirkel werd een zeshoek! De volgende stap was het aan elkaar haken van de zeshoeken. Ik vind de ‘crochet along’ methode (aan elkaar haken terwijl je haakt?) het mooist en ik heb deze methode al eerder gebruikt toen ik een kussen haakte. Dus, voordat ik het wist had ik een klein dekentje gehaakt (jaha, of een klein kleedje). Voor de aan elkaar haken methode heb ik een instructiefilmpje van Bella Coco gebruikt (zie onderaan). Ik heb er trouwens wel een eigen draai aan gegeven. In plaats van de twee zeshoeken aan elkaar te haken door een steek er doorheen te halen maak ik nog een extra vaste. Huh!? Wat ik eigenlijk wil zeggen: met dank aan alle instructiefilmpjes en mijn eigen haakervaring, kan ik nu een sprei haken. Dus dank aan een ieder die haar of zijn instructiefilmpje op You Tube zet en dank natuurlijk aan Fiber Flux en Bella Coco. Het is zo’n inspiratie om al die geweldige projecten van over de hele wereld langs te zien komen!

The two tutorials | De twee filmpjes:

A macramé bikini

IMG_7708

Lots of people are into crochet and knitting these days. But what about macramé? When I think of macramé I see images of owls and hanging baskets! And for me macramé stands also for: sisal rope. I don’t know if my memories are correct but I remember using the macramé-technic at my primary school. And I used sisal rope to make something… can’t remember if it was an owl or something completely different….  At a secondhand store I found this owl and indeed, it was made of sisal rope. And I think you’ll remember those glass balls hanging in the ropes… But… there is more. I found a book with lots of great patterns to make your own macramé bikini, belt or bag. And no, the bikini wasn’t made of sisal rope! You can use cotton or wool! The pictures in this book by Eugene Andes are great but I think I’ll stick to crochet. Yesterday I wanted to crochet a hexagon and that was quite a challenge, let alone macramé a bikini! What about you?

Vandaag de dag is zo’n beetje iedereen aan het haken of breien. Maar wat dacht je van macramé? Als ik aan macramé denk, dat zie ik uilen voor me en plantenhangers! En voor mij staat macramé ook voor: sisal touw. Ik weet niet of mijn herinneringen correct zijn maar volgens mij heb ik op de lagere school gemacrameed (dit woord even hardop zeggen: klinkt leuk;). En ik gebruikte dus sisal touw om iets te maken (maar ik heb geen idee meer wat. Een uil of iets compleet iets anders). Ik vond deze uil in een kringloopwinkel en inderdaad, hij was gemaakt van sisal touw. En die glazen ballen hangend in de touwen ken je vast ook nog wel… Maar… er is meer. Ik vond een boek met geweldige patronen. Kun je je eigen bikini, tas of riem macrameeën! En nee, de bikini was niet gemaakt van sisal touw! Je kunt wol of katoen gebruiken! De foto’s in dit boek van Eugene Andes zijn prachtig maar ik denk dat ik het toch maar bij haken houd. Gisteren wilde ik een zeshoek haken en dat was al een uitdaging, laat staan dat ik een bikini macramé! En jij?

IMG_7719 IMG_7714 IMG_7712 IMG_7711

I am a boy

IMG_7449

This book is about a boy and American Don Higgins is the man who draw him. ‘I am a boy’ is a so called Golden Book. It’s a large golden book though! The book was first published in 1966 and in that same year ‘I am a boy’ was translated in Dutch and published by De Bezige Bij in Amsterdam. There is also a ‘I am a girl’ book. I love the illustrations Higgins made of the boy whose name is never mentioned. He has a dog, builts castles on the beach and celebrates his birthday. I wanted to find out more about this illustrator but couldn’t find anything on the internet. Do you know if Don Higgins was a well-known illustrator in the sixties? Did he illustrate more books?

Dit boek gaat over een jongen en de Amerikaan Don Higgins is de man die hem tekende. ‘I am a boy’ is een zogeheten Gouden Boekje. Nou ja, dit is een groot Gouden Boekje! Het langwerpige boek kwam in 1966 uit en in hetzelfde jaar verscheen de Nederlandstalige editie bij De Bezige Bij in Amsterdam. Er is ook een ‘Ik ben een meisje’ boek. Ik vind de illustraties die Higgins maakte van het kereltje (wiens naam niet wordt genoemd) prachtig. Hij heeft een hond, bouwt kastelen op het strand en viert zijn verjaardag. Ik wilde meer weten over de illustrator maar kon niets vinden op het internet. Wie weet meer? Was ‘ie een bekende illustrator in de jaren zestig? Illustreerde hij meer boeken?

IMG_7452 IMG_7453 IMG_7455

IMG_7456

The illustrations in this book are like small paintings. You can frame them and put them on the wall.

De tekeningen in het boek zijn net kleine schilderijtjes. Je zou ze kunnen inlijsten en aan de muur hangen.

IMG_7457

Some things remain a mystery

IMG_6763 IMG_6764

One of the reasons I visit secondhandshops is to find items that are really unusual or items I don’t know much about but are simply beautiful. I love to come home with them and find out what they are and who made them. Some years ago I spotted some Swedish tableware. I just loved the décor and bought some of it. When I came home and looked on the internet I realised the tableware was from the well known Rörstrand manufacturers. The décor was Amanda. Sometimes there are two flea markets at the same time. Difficult choice where to go first because as you know, you have to be there on time! Well, sometimes the flea market you choose second proves to be the right one…. Once I spotted an enamel bowl between some left overs pots and pans and flowerpots. It was the famous Arabia mushroom bowl by Kaj Franck…  A couple of weeks ago I bought some vases which are beautiful but… I can’t find any information about them. One is a red-blue vase with a mark but I cannot read it! Is it Svanninge? Is it Danish? Is it West-German? Who can tell me the story of this stunning vase?

Een van de redenen dat ik kringloopwinkels bezoek is dingen te vinden die ongewoon zijn of dingen die gewoon mooi zijn maar waarvan ik geen idee heb wat het is of wie het heeft gemaakt. Ik vind het heerlijk om thuis te komen en uit te zoeken wat ik nou precies gekocht heb. Een paar jaar geleden kocht ik Zweeds serviesgoed. Ik vond de kleuren van de borden gewoon prachtig. Toen ik op internet zocht, bleek het serviesgoed te zijn van de bekende producent Rörstrand (décor: Amanda). Soms zijn er twee rommelmarkten op hetzelfde tijdstip. Moeilijke keuze waar je dan het eerste heen gaat want zoals je weet moet je op tijd bij een rommelmarkt zijn! Nou, soms is het niet zo erg als je nog even naar de rommelmarkt gaat die je tweede keuze was. Een keer ontdekte ik tussen de laatste potten en pannen en de bloempotten een emaille schaal. Bleek het de beroemde Arabia champignon schaal van Kaj Franck te zijn… Een paar weken geleden kocht ik een paar mooie vazen maar ik kan geen informatie over ze vinden. De rood-blauwe vaas is aan de onderkant gemerkt maar ik kan het niet lezen! Staat er Svanninge? Is het Deens? West-Germany? Wie kan mij het verhaal van deze te gekke vaas vertellen?

IMG_6950

IMG_6945

And then there are these two vases. I don’t like glassware much but these one are intriguing. Yet again, who made them? I don’t think they are vintage but are they design vases? Is it from Leonardo? Bought at Harrods? Or maybe at Woolworths? Well, if you know more, let me know. Or will some things remain a mystery?

En dan zijn er deze twee vazen. Ik ben niet zo gek op glaswerk maar deze zijn intrigerend. Alweer, wie maakte ze? Ik denk niet dat het vintage is maar zijn het design vazen? Van Leonardo? Of gekocht bij de Xenos of Action? Als je meer weet, laat het mij weten. Of zijn er zaken die gewoon een mysterie blijven?

I love apple cake with whipped cream

IMG_6886

I am not a very good cook. You won’t find me in the kitchen sweating to make some lovely apple cake with whipped cream. Or to make a great dish which includes a jugged hare, onions en beer. No, I’m the one that sits at the table and eats all that lovely food. Sometimes I watch ‘The great British Bake off’ or ‘Masterchef’ and I have admiration for those who make those fantastic plates and great cakes but no, I have no intention at all to follow in the footsteps of these great cooks, chefs and bakers! But having said that: I love vintage cookbooks! Like this one: it’s from 1972 and it’s got this lovely title: ”Ilustrated Library of Cooking, Your ready reference for a lifetime of good eating”. It was published by The Family Circle and this book is Volume 4. The pictures are just great.

Ik ben geen keukenprinses. Je treft mij niet bezweet in de keuken aan om een prachtige appeltaart met slagroom te maken. Of een mooi hoofdgerecht met als ingrediënten een hazenpeper, uien en bier. Nee, ik ben degene die aan tafel zit en alles op eet. Soms kijk ik naar ‘The great British Bake Off’ of ‘Masterchef’ en dan heb ik veel bewondering voor de chefs, koks en bakkers die allemaal geweldige taarten en gerechten maken maar nee, ik heb absoluut niet de intentie in hun voetsporen te treden! Maar dat gezegd hebbende: ik ben gek op vintage kookboeken! Zoals deze: uitgekomen in 1972 en het kreeg een geweldige titel mee: ”Ilustrated Library of Cooking, Your ready reference for a lifetime of good eating”. Het boek werd gepubliceerd door The Family Circle en dit boek is Volume 4. De foto’s zijn prachtig.

IMG_6879 IMG_6888 IMG_6880 IMG_6877 IMG_6875

 

 

Ready for a sunny spring!

IMG_6750

I don’t think my poncho is something for the winter. Just because of the colours. But, who cares? I just finished my first major crochet project! Yes, my poncho is ready to wear! If you’re a regular visitor of my blog you know that I started my poncho-project in October. I’m quite surprised that it took me such a short time to crochet this poncho but it is such an easy pattern and the yarn was really easy to work with. I didn’t have enough yarn though, I bought some more blue balls of wool.

Ik denk niet dat mijn poncho geschikt is voor de winter. Alleen al vanwege de kleuren. Maar wat maakt het uit, ik heb zojuist mijn eerste grote haakproject afgerond! Yep, mijn poncho is klaar om te dragen! Als je regelmatig mijn blog bezoekt, weet je dat mijn poncho-project in oktober begon. Ik ben eigenlijk best verbaasd dat het mij in zo’n korte tijd gelukt is om de poncho te haken maar het is zo’n lekker makkelijk patroon en de wol was heerlijk om mee te werken. Ik had trouwens niet genoeg wol, ik heb er nog een paar blauwe bolletjes bij gekocht.

IMG_6736IMG_6737

I am quite pleased with the result. What do you think?

Ik ben erg blij met het resultaat. Wat vind jij?

IMG_6715

Now that I have finished this project, I want to start a new one of course! Any ideas?

Nu ik dit project heb afgerond, wil ik natuurlijk beginnen aan iets nieuws! Iemand een idee?

Learning and playing

IMG_6479

There are toys and there are educational toys. When you are Dutch there is a big chance that you played with Loco! This educational toy is about 40 years old and it still exists. I loved playing with it although I hated the exercises that involved numbers because I wasn’t very good at counting in and subtracting. I was more into exercises like: ‘what is missing’ (the lid of a pan for example) or: ‘look for the same’ and ‘what rhymes’. I still have my old Loco (Mini-Loco). I just to have a larger one but I didn’t play with that one as much.

Je hebt speelgoed en je hebt educatief speelgoed zoals Loco! Wie heeft er niet mee gespeeld? Dit educatief speelgoed is al 40 jaar oud en het bestaat nog steeds. Ik speelde er graag mee maar ik vond die rekenoefeningen vreselijk. Ik was niet erg goed in optellen en aftrekken. Ik vond oefeningen als ‘wat mist er’ (de deksel van een pan bijvoorbeeld) of: ‘zoek naar dezelfde’ en ‘wat rijmt’ veel leuker. Ik heb mijn oude Loco (Mini-Loco) nog steeds. Ik heb ook de grotere versie gehad maar daar speelde ik niet zo vaak mee.

IMG_6481

IMG_6475

Take a number, look at the picture and look and the pictures on the black and white sheet. Combine two pictures together and put the number down on the correct picture.

Pak een nummer, kijk naar het plaatje en kijk naar de plaatjes op het zwart-witte vel. Combineer de twee plaatjes en leg het nummer op het goede plaatje.

IMG_6525

And there is your reward after completing the exercise. Put the lid down, turn around and some colourful figures appear! When you have completed the exercise in good order of course!

En daar is je beloning als je de oefening hebt afgerond. Doe het deksel dicht, draai om en kleurige figuren komen tevoorschijn! Als je het goed gedaan hebt natuurlijk!

IMG_6526

My kids have also played with my Loco and then you realize that you are getting older. They didn’t recognize the records…

Mijn kinderen hebben ook met mijn Loco gespeeld en dan realiseer je dat je ouder wordt. Zij herkenden de langspeelplaten niet….

A poncho for next spring

IMG_6288
I don’t think I will finish this project before the winter. So I hope that this spring I will be wearing a poncho that I crocheted all by myself! A couple of months ago I bought the wool for it (it was half priced!) in Germany and last week I started crocheting. I bought so many different colours of Schachenmayr Sun City that I had trouble making a nice colour scheme. And of course I want to use all the wool that I bought… Finding a pattern that a beginner like me could understand, wasn’t easy but after some browsing on the internet I found this pattern by Le Monde de Sucrette and it was very easy to use. The only problem I had was that I twisted the chain at the end. But I solved that problem very neatly. And at that point I was fed up with the fact that I tried five times to make a chain with clusters of three triples and every time I ended with a cluster of two triples or I couldn’t make a loop anymore. Yes, I am aware that when you are not into crochet you look a bit puzzled now. So let me continue on the colour scheme now: do you think I can use the blues as well?

Ik denk niet dat ik dit project nog voor de winter kan afronden. Dus ik hoop dat ik deze lente een poncho kan dragen die ik helemaal zelf heb gehaakt! Een paar maanden geleden heb ik in Duitsland de wol (voor de helft van de prijs!) gekocht voor de poncho en vorige week ben ik begonnen met haken. Ik heb zoveel verschillende kleuren van Schachenmayr Sun City gekocht dat ik het moeilijk vond om een mooi kleurenschema te maken. En ik wil natuurlijk alle wol gebruiken die ik heb gekocht…. Om een patroon te vinden dat een beginner als ik ook nog snap, was niet makkelijk maar na wat surfen op internet vond ik dit patroon van  Le Monde de Sucrette en het was erg gemakkelijk om te gebruiken. Het enige probleem was dat ik de ketting aan het einde draaide maar dat probleem heb ik netjes opgelost. En ik was toen op het punt beland dat ik er een beetje klaar mee was dat ik vijf keer een ketting had gemaakt met clusters van drie stokjes en elke keer eindigde ik met een cluster van twee stokjes of ik kon geen losse meer maken. Ja, ik begrijp dat als je niet bent ingewijd in de geheimen van het haken, je nu verward zit te kijken. Dus laten we verder gaan met het kleurenschema. Denk je dat ik de blauwe kleuren ook nog kan gebruiken?

IMG_6297 IMG_6287

IMG_5221

I think I was 6 or 7 years old when my mum or my grandmother crocheted a poncho for me. She used the colours white, green and yellow. In my vintage crochet books I found some lovely pictures of poncho’s for kids (‘Het nieuwe handwerkboek, M&P Boeken, 1982′ and ‘Bezig met haken’, Uitgeverij Helmond, 1972).

Toen ik een jaar of 6, 7 was, haakte mijn moeder of mijn oma een poncho voor mij. Ze gebruikte de kleuren wit, groen en geel. In mijn vintage haakboeken vond ik een aantal mooie foto’s van kinderponcho’s (‘Het nieuwe handwerkboek, M&P Boeken, 1982′ and ‘Bezig met haken’, Uitgeverij Helmond, 1972).

IMG_6299 IMG_6293

I want new shoes

IMG_6184

I looooove shoes! As a kid I was always excited to get new shoes. They always slept next to my bed (well the first two days) so I could watch them before I fell asleep. Maybe it’s the purchase of something new because when I got a children’s scooter (a purple one!) for my birthday, my parents had to drag it upstairs because I wouldn’t go to sleep until my brand new scooter was on display in my bedroom! But back to shoes! At the moment I am wearing my Kickers. Black although I wanted purple ones but they were a bit expensive… Before my Kickers I wore Dr Martens and I am the proud owner of some shoes with plateau soles! I know they are not practical but so great to wear. Last night I was watching an episode of ‘Your home in their hands’ and I became jalous of the shoes presenter Celia Sawyer was wearing! Bit high for me though… I think I will trip immediately over the doorstep when I enter a house…

This morning I was browsing on the internet and saw some great shoes that I can’t afford. Well, I can afford them but I’m afraid that I will never wear them because I don’t want to ruin them!

Well, here are some mouth watering pictures from YRU , Irregular Choice and Miss L Fire.

Ik ben gek op schoenen! Als kind vond ik het al geweldig om nieuwe schoenen te krijgen. De eerste dagen sliepen ze dan ook naast mijn bed zodat ik naar ze kon kijken voordat ik in slaap viel. Maar misschien heeft het ook wel te maken met het krijgen van iets nieuws want ik heb eens een keer een paarse autoped voor mijn verjaardag gekregen en mijn ouders hebben m naar boven naar mijn slaapkamer moeten slepen omdat ik niet zonder mijn nieuwe step wilde gaan slapen! Maar terug naar de schoenen! Op dit moment draag ik zwarte Kickers. Ik wilde ze eigenlijk in het paars maar die waren een beetje te duur… Voordat ik mijn Kickers kocht, droeg ik Dr. Martens. En ik ben de trotse eigenaar van schoenen met plateau zolen! Nee, echt praktisch zijn ze niet maar geweldig om te dragen! Gisteravond keek ik naar een aflevering van  ‘Your home in their hands’ en werd jaloers op de schoenen die presentatrice Celia Sawyer droeg! Beetje hoog voor mij trouwens die schoenen…. Ik denk dat ik meteen met de deur in huis val…..

Vanochtend was ik wat aan het surfen op internet en stuitte op geweldige schoenen die ik mij niet kan veroorloven. Nou ja, ik kan ze wel kopen maar ik ben bang dat ik ze nooit zal dragen. Bang om ze vies te maken of te beschadigen!

Hieronder een paar foto´s van  YRU , Irregular Choice and Miss L Fire. Het water loopt je vast in de mond…..

Cherry Deer

My favourite! These are from Irregular Choice. I think you should put them on display -not wear them!
Mijn favoriet! Van Irregular Choice.  Niet dragen maar ergens mooi neerzetten in de huiskamer!

From YRU. Even available with ducks…
Van YRU. Ook verkrijgbaar met eendjes…

These shoes from Miss L-Fire are great for the winter!
Deze schoenen van Miss L-Fire zijn perfect voor de winter!

I know, this is a bag, not shoes! But I need a new bag (more than shoes). What do you think of this bag? From Miss L-Fire.
Neehee, dit zijn geen schoenen inderdaad! Maar ik moet een nieuwe tas (die heb ik eerder nodig dan schoenen). Wat vind jij van deze tas? Van Miss L-Fire.